1. Általános rendelkezések


1.1. A Társaság neve: Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság (röviden: SZRTT, továbbiakban: Társaság). A Társaság román megnevezése: Societatea Științifică Regională din Secuime.

1.2. A Társaság fizikai székhellyel nem rendelkezik. A Társaság elérhetősége elektronikus úton történik a www.szrtt.ro honlapon, valamint az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

1.3. A Társaság jogi személyiség nélküli szervezet. A Társaság működésének a hátterét a Közgyűlés által megjelölt nonprofit jogi személy, vagy személyek biztosítják, akár projektmegbízási alapon is.

1.4. A működtetési megbízást a Közgyűlés bármikor visszavonhatja, bármelyen más jogi személynek átadhatja.

1.5. A megbízott jogi személy, vagy személyek elkülönített bankszámlát, valamint elkülönített kasszalapot nyitnak a Társaság részére, amelyen elkülönítve kezelik a Társaság forrásait.


2. A Társaság célja


2.1. A Társaság célja, hogy
a) a regionális tudomány művelőinek szakmai fórumot biztosítson,
b) megismertesse és népszerűsítse a nemzetközi, valamint a székelyföldi regionális tudomány eredményeit,
c) bekapcsolódjon a regionális tudomány nemzetközi szervezeteibe, s ezzel terjessze a székelyföldi tudományos eredményeket, kapcsolatot építsen ki a regionális politika alakítóival és annak gyakorlati megvalósítóival a tudományos eredmények ismertetésére, befogadására,
d) konferenciák, tanácskozások szervezésével, valamint könyvek, kiadványok megjelentetésével járuljon hozzá, hogy a tudományterület eredményei minél szélesebb körben megismerhetők és felhasználhatók legyenek,
e) támogassa a székelyföldi, ugyanakkor a Kárpát-medencei regionális kutatásokat, a regionális fejlődést,
f) támogassa a székelyföldi régió identitásának a meghatározását, megerősödését, a területi és regionális kutatások kezdeményezését és szervezését, ezáltal is hozzájárulva a régió fejlődéséhez
g) terjessze a regionális szemléletet, ennek szakmai és tudományos megközelítési módjainak felkarolását, valamint a közös véleménynyilvánítást bizonyos szakmai, területfejlesztési kérdésekben
h) támogassa a térséget érintő társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok feltérképezését és értékelését, az ehhez kapcsolódó szakmai döntések előkészítését.


3. A Társaság tagsága


3.1. A Társaság tagjai
a) alapító tagok, valamint a
b) regionális tudomány további művelői, vagy az iránt érdeklődő székelyföldi, magyar és külföldi természetes személyek, amennyiben elfogadják a Társaság alapszabályát, belépési szándékukat belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatják és a Társaság alapszabályát betartják.

3.2. A Társaság alapító tagjai azok a regionális-, valamint az ahhoz kapcsolódó tudományokban doktorált személyek, akik 2016. január 6-án a Társaság alapítását elhatározták, és az alakuló Közgyűlésen jelen voltak.

3.3. A Társaság tagjai lehetnek a tudományos és a szakmai közélet azon személyiségei, akiknek a tagságot a Társaság Elnöksége felajánlja, vagy ők kifejezik ebbéli szándékukat, feltéve, hogy a belépési nyilatkozatot aláírják és a Társaság alapszabályát betartják. A Társaság tagjai azonos jogokkal rendelkeznek és kötelezettségeik is azonosak.

3.4. A Társaság tiszteletbeli tagjai a regionális tudomány kimagasló művelőinek köréből kerülhetnek ki.

3.5. A tagok felvételéről és a tiszteletbeli tagi cím odaítéléséről az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés dönt.

3.6. A tagság megszűnik:
a) a Társaságból való kilépéssel, amit a tagnak írásban kell bejelenteni az Elnökségnek,
b) kizárással, ha a tag a Társaság alapszabályát súlyosan és szándékosan megsérti,
c) a természetes személy elhalálozásával.

3.7. A tiszteletbeli tagság megszűnése halállal, a tiszteletbeli tagságról való lemondással, vagy annak közgyűlés által történő megszüntetésével történhet.

3.8. A tag jogai:
a) tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Társaság Közgyűlésén és egyéb rendezvényein,
b) a Társaság Elnökségébe tisztségviselőt választhat, illetőleg tisztségviselőnek választható,
c) javaslatot, előterjesztést nyújthat be a Közgyűléshez és Elnökségéhez,
d) igénybe veheti a Társaság által biztosított lehetőségeket, szolgáltatásokat.

3.9. A tiszteletbeli tag tanácskozási, véleményadási joggal vehet részt a Közgyűlésen.

3.10. A tag kötelezettségei:
a) a Társaságban tisztségre történt megválasztását követően a tisztséggel járó feladatok legjobb képességei szerinti ellátása,
b) a Társaság alapszabályának megtartása,
c) a regionális tudomány fejlesztése, népszerűsítése,
d) a Társaság céljai megvalósításában való közreműködés.


4. A Társaság szervezete


4.1. A Közgyűlés

4.1.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés az a testület, amely a tagok összességéből áll, a Társaságot érintő bármely kérdésben dönthet.

4.1.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása,
b) a Társaság elnökének, a Társaság Elnökségének tagjainak megválasztása, visszahívása,
c) tiszteletbeli tagság adományozása, tagfelvétel,
d) az éves költségvetés elfogadása,
e) a Társaság Elnökségének munkájáról szóló beszámoló elfogadása,
f) döntés valamely tag törlése, illetőleg kizárása ellen benyújtott fellebbezésről,
g) a Társaság feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása,
h) a Társaság működtetését ellátó jogi személy, vagy személyek megbízása
i) a Társasággal, a tagsággal, a tudománnyal és tudományos munkával kapcsolatos együttműködési lehetőségekről a tagság értesítése, informálási szerepkör betöltése.

4.1.3. A Közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli:
a) a rendes Közgyűlést évenként egy alkalommal kell összehívni,
b) rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 1/10-e azt (az ok megjelölésével) írásban kéri, vagy ha a Társaság Elnöksége azt indokoltnak tartja,
c) rendkívüli Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.

4.1.4. A Közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait a Társaság Elnöksége a Közgyűlést 15 nappal megelőzően Interneten, vagy postán feladott küldemény útján hirdeti meg. Interneten azok számára kerülnek kiküldésre a Közgyűlés dokumentumai, akik ezt ily módon kérik.

4.1.5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor azt 30 napon belül újból, azonos tárgysorozattal össze kell hívni. Az újból összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes (erre a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell).

4.1.6. A Közgyűlésen a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. Személyi ügyekben titkos szavazást kell tartani. A határozatok elfogadásához az érvényes szavazatok egyszerű többsége (50% + 1 igen szavazat) szükséges.

4.1.7. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Társaság elnöke, a jegyzőkönyv vezetője és két hitelesítő tag ír alá.

4.2. A Társaság Elnöksége

4.2.1. A Társaság Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) a Társaság ügyintéző, képviselő és végrehajtó szerve.

4.2.2. Az Elnökség öt tagból áll. A tagokat a Közgyűlés választja, szem előtt tartva, hogy az Elnökség összetételében nyilvánuljon meg a földrajzi- és tudományági lefedettség, ugyanakkor az elnökség összetétele tükrözze a tagság intézményi hovatartozását is.

4.2.3. A Társaság elnökét az Elnökség választja az Elnökség tagjai közül, megbízatása négy évre szól, de bármikor visszavonható. Az Elnökség tagjainak újraválasztása lehetséges.

4.2.4. Az Elnökség két Közgyűlés között intézi és szervezi a Társaság tevékenységét, dönt a nem a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben.

4.2.5. A Társaság Elnöksége szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést, amelyet az elnök hív össze, annak helye, ideje és napirendje megjelölésével. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnök és két elnökségi tag jelen van.

4.2.6. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Egyes kérdéseket az elnök elektronikus szavazásra bocsáthat. Üléseiről emlékeztető készül, amelyet a Társaság elnöke és az Elnökség egyik tagja ír alá.

4.2.7. Az Elnökség feladatai:
a) előkészíti a Közgyűlést, az éves munkatervet,
b) a Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetést,
c) a jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, szervezi a Társaság tevékenységét,
d) meghatározza a következő időszak teendőit, feladatait,
e) javaslatot tesz tagok felvételére, dönt a tagságból való törlésről, valamint a kizárásról,
f) javaslatot tesz a működtető jogi személyre, vagy személyekre
g) meghatározza saját ügyrendjét,
h) beszámol a Közgyűlésnek a végzett munkáról.

4.3. A Társaság elnöke

4.3.1. A Társaságot az elnök képviseli, képviseleti joga önálló. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökség tagjai helyettesíthetik.

4.3.2. Az elnök feladata a Közgyűlés és az Elnökség összehívása, a közgyűlések, illetve az elnökségi ülések közötti időszakban a Társaság életének irányításával kapcsolatos feladatok ellátása.


5. A Társaság vagyona


5.1. Jogi személyiség nélküli státusz okán a Társaság önálló vagyonnal nem rendelkezik.

5.2. A támogatásokból, pályázatokból, adományokból valamint megbízási szerződésekből a működtető jogi személyhez, vagy személyekhez befolyó bevételeit a Társaság a kiadásainak a fedezésére használja, amelyek: működési költségek, rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb kiadások.

5.3. A Társaság forrásait a működtető jogi személy, vagy személyek kezelik a Közgyűléstől kapott felhatalmazásnak megfelelően. A jogi személy, vagy személyek csak a Közgyűlés által meghatározott célokra fordíthatják Társaság forrásait.

5.4. A működtetéssel megbízott jogi személy, vagy személyek tételesen el kell számoljanak minden, a Társaság elkülönített számlájára, valamint a Társaság pénztárába befolyt pénzzel a Közgyűlésnek.


6. Záró rendelkezések


6.1. Az SZRTT a székelyföldi tudományos közösség érdekében működik; nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, nem folytat pártpolitikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt; országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít.

Csíkszereda, 2016. január 6.